21-02-2024

Naisten ja tyttöjen oikeudet Kaakkois-Afrikan demokratiakehityksessä


thierry1.jpgNaisten ja tyttöjen oikeudet Kaakkois-Afrikan demokratiakehityksessä -hankkeessa tuotetaan samanniminen radio-ohjelmasarja Turun lähiradioyhdistys ry:n ylläpitämään yhteisöradio Robin Hoodiin, 91,5 MHz. Ohjelmia sarjassa on 24, kukin kestoltaan puoli tuntia. Ensilähetyksen lisäksi ohjelmat uusitaan kaksi kertaa. Ohjelmat kuullaan sekä suomeksi että englanniksi. Helsingissä ohjelmasarja kuullaan Helsingin lähiradiossa, 100,3 MHz ja Tampereella Radio Moreenissa, 98,4 MHz.

Kaikki ohjelmat ovat kuultavissa missä tahansa Radio Robin Hoodin nettisivujen kautta. Sivuilla on hankkeen esittely suomeksi ja englanniksi sekä lyhyt esittely tekstinä kustakin ohjelmasta. Ohjelmasarjalle luodaan oma facebook-sivu.

Ohjelmasarjan toimittaja on Thierry Francis Mbabane ja kääntäjä Annukka Kolehmainen.

Ohjelmasarja käsittelee Kaakkois-Afrikan maiden, Etiopia, Somalia, Tansania, Kenia, Mosambik, Sambia, Eritrea demokratiakehitystä, sananvapautta ja kansalaisoikeuksia seuraavista painopisteistä:

- tyttöjen ja naisten oikeudet, suhteessa demokratiakehitykseen

- kestävä kehitys luonnonvarojen käytössä: ruokatalouden kestävyys, tytöt ja naiset: maa-, ruoka, vesi- ja energiaoikeudet

- naisten ja tyttöjen oikeudet mediassa

Ohjelmasarja seuraa myös kehitysyhteistyöhankkeiden tuloksia ja suomalaisten yritysten investointeja ja yhteistyötä Kaakkois-Afrikan maiden pienyritysten ja osuuskuntien kanssa.

Vaikka Kaakkois-Afrikassa mies on edelleen useimmiten perheen pääasiallinen elättäjä, naiset hoitavat kotia/taloutta ja tekevät sen vuoksi esimerkiksi ruokaturvaan ja kestävään kehitykseen liittyvät valinnat. He myös siirtävät ympäristöön ja demokratiaan liittyvät arvot edelleen lapsilleen. Naisilla on siis ruohonjuuritasolla vaikutusvaltaa, mutta monet kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät estävät edelleen naisten yhteiskunnallista, taloudellista ja poliittista tasa-arvoa.

thierry_francis@yahoo.com

Ohjelmat1. Afrikan naisten on päästävä näyttämään todelliset kykynsä (osa 1)Naiset ovat yhteiskuntamme kulmakivi. Lukuisat epäoikeudenmukaiset rajoitukset kuitenkin estävät heitä toimimasta täysimääräisesti yhteiskunnan tukipilareina. Ohjelmasarjamme ensimmäisessä osassa käsittelemme talouteen, koulutukseen ja viestintäteknologiaan liittyviä kysymyksiä kuten M-Shwaria eli M-Pesaa, Safaricomin tarjoamaa paperitonta pankkipalvelua.

Albina Gakuru toimii väitöskirjatutkijana Åbo Akademin sukupuolentutkimuksen laitoksella. Hän kertoo kokemuksistaan afrikkalaisena ja erityisesti kenialaisena naisena, joka on joutunut todistamaan maannaistensa kohtaamaa eriarvoisuutta, köyhyyttä ja jopa väkivaltaaToimittaja: Thierry Francis Mbabane
Käännös: Annukka Kolehmainen

2. Afrikan naisten on päästävä näyttämään todelliset kykynsä (osa 2)
Afrikan naiset ovat sekä taloudellisesti aktiivisia että yritteliäitä. Silti he tekevät enimmäkseen pienipalkkaisia töitä, joista saa vain vähän taloudellista hyötyä.

Tässä ohjelmassa asetumme esimerkiksi slummeissa asuvien köyhien naisten asemaan. He haluavat ansaita tuloja ja maksaa laskunsa itse. Millaiset mahdollisuudet heillä on saada lainaa tai muita pankkipalveluja?

Vieraanamme on jälleen Albina Gakuru, väitöskirjatutkija Åbo Akademin sukupuolentutkimuksen laitokselta. Hän kertoo kokemuksistaan afrikkalaisena ja erityisesti kenialaisena naisena, joka on joutunut todistamaan maannaistensa kohtaamaa eriarvoisuutta, köyhyyttä ja jopa väkivaltaa.Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

3. Kolonialismin perintö: Ratkaisevatko YK:n tavoitteet Afrikan naisten ongelmat?
Monet Afrikan maat ovat olleet itsenäisiä jo seitsemän vuosikymmentä, mutta siirtomaa-ajan perintö nakertaa edelleen afrikkalaisten miesten ja naisten keskinäistä suhdetta. Siirtomaahallinto suosi miehiä ja antoi heille vallan. Naiset ovat kuitenkin alkaneet kyseenalaistaa eriarvoisuutta ja vaatia samoja oikeuksia kuin miehetkin -- kysymyksiä, jotka olisi pitänyt ottaa huomioon jo taistelussa kolonialismia vastaan.

Seuraavissa kahdessa ohjelmassa käsitellään kolonialismin vaikutusta naisiin ja pohditaan, miten naiset on otettu mukaan niin dekolonisaatioprosessiin kuin yhteiskunnalliseen kehitykseenkin.

Tässä ohjelmassa käsitellään myös YK:n tasa-arvon ja yhteiskunnallisen kehityksen tavoitteita. YK:n vuosituhattavoitteet päättyivät vuonna 2015, ja nykyisten kestävän kehityksen tavoitteiden on määrä toteutua vuoteen 2030 mennessä. Kuinka tavoitteet ovat onnistuneet parantamaan esimerkiksi koulutustilannetta?

Vieraanamme tänään on Faith Mkwesha, joka toimii tutkijana sukupuolentutkimuksen laitoksella ja luennoi sukupuolen merkityksestä afrikkalaisessa kirjallisuudessa.Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

4. Kolonialismin perintö: Afrikan naiset kärsivät eniten
Ennen siirtomaa-aikaa afrikkalainen kulttuuri antoi niin naisille kuin miehillekin tasa-arvoiset mahdollisuudet tulevaisuutensa rakentamiseen. Monien asiantuntijoiden mukaan siirtomaaisännät kuitenkin määrittelivät sukupuoliroolit uudelleen pönkittääkseen valtaansa. Uusi hallinto esti naisilta pääsyn julkiseen tilaan: he eivät enää voineet nousta johtaviin asemiin, työskennellä ja ansaita omia tuloja.

Kun kolonialismi oli kukistettu, afrikkalaiset miehet käyttivät kaaosta hyväkseen pysyäkseen vallassa ja antoivat valkoisten juurruttamien sukupuoliroolien jäädä osaksi yhteiskuntaa. Tämä ohjelma kertoo naisten asemasta ennen siirtomaa-aikaa ja kolonialismin vaikutuksesta siihen.

Vieraanamme tänään on Faith Mkwesha, joka toimii tutkijana sukupuolentutkimuksen laitoksella ja luennoi sukupuolen merkityksestä afrikkalaisessa kirjallisuudessa.Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

5. Inter-Cultur: Koulutetut pienyrittäjät antavat lisäpotkua Kenian taloudelle
Suomalaiset Providencia Limited ja Inter-Cultur toteuttavat koulutukseen liittyviä kehityshankkeita Boliviassa, Libanonissa ja Keniassa.

Järjestöjen asiantuntijoilla on kokemusta siitä, millainen koulutus hyödyttää nuoria esimerkiksi Keniassa ja kuinka se pitkällä tähtäimellä hyödyttää myös maan epävirallista sektoria. Nuorten kouluttaminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä ongelmia on paljon.

Vieraamme Santi Martinez opettaa monissa yliopistoissa. Hänen Providencia Limited -yrityksensä antaa johtajakoulutusta suomalaisille.Toimittanut: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

6. Millainen tulevaisuus meitä odottaa?
Olemme jo käsitelleet Afrikan naisten tilannetta monelta eri kannalta. Tämä ohjelma tarjoaa jälleen uutta näkökulmaa asioihin kahden Suomessa opiskelevan nuoren afrikkalaisnaisen kautta.

Kävimme kiinnostavia keskusteluja niin koulutuksesta, työnäkymistä Afrikassa kuin kulttuuri- ja sukupuolikysymyksistäkin.

Kenialaisella Elsabeth Wamboilla oli jo tutkinto kansainvälisestä kaupasta, mutta hän päätti vielä jatkaa sairaanhoitajan opintojaan. Tansanialainen Sarah Makona puolestaan tekee tutkintoa Hollannissa.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

7.Somalian toimittajilla ei ole helppoa
Somaliassa ilmaisunvapautta rajoittavat korruptio, politisoitunut väkivalta ja hyvin heikko keskushallinto. Tällaisessa ympäristössä toimittajan työ on kaikkea muuta kuin helppoa.

Tässä ohjelmassa kokemuksistaan kertoo somalialaistoimittaja Mohamed Ibrahim, joka joutui ammattinsa vuoksi pakenemaan Suomeen.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

8.Vikes, osa 1: Sananvapautta ja laatujournalismia kaikille
Vikes: Sananvapautta ja laatujournalismia kaikille

Suomalainen Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes tukee ilmaisunvapautta siellä missä se on uhattuna. Toimittajat ilman rajoja -järjestön uusin lehdistönvapausraportti osoittaa, että median vapaus on kriittisesti kaventunut etenkin niin sanotuissa demokraattisissa maissa. Kuinka Vikes pyrkii vaikuttamaan tilanteeseen ja millaisia hankkeita se käynnistää edistääkseen journalismin laatua eri maissa, myös Suomessa?

Vieraamme Esa Salminen työskentelee Vikesissä viestinnän asiantuntijana. Hän on koulutukseltaan antropologi, ja hänellä on pitkä kokemus kehitys- ja viestintätyöstä suomalaisissa järjestöissä.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

9.Vikes Tansaniassa
Suomalainen Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes on kuluneen vuosikymmenen aikana toteuttanut useita hankkeita Tansaniassa. Säätiö pyrkii jakamaan tansanialaisille toimittajille ja journalismin opettajille tietoa ja taitoja, jotka auttavat heitä edistämään laadukasta, eettisesti kestävää journalismia.

Vieraamme Peik Johansson kertoo lisää Vikesin työn vaikutuksesta tansanialaisiin yhteisöihin. Vikesin hankekoordinaattorina hän hallinnoi median toimintaa tukevia hankkeita Somaliassa, Nigeriassa ja Tansaniassa, joissa Vikes järjestää muun muassa toimittajakoulutusta. Peik on itsekin toimittaja, joka tekee Kolmannen maailman puheenvuoroja -ohjelmaa Yle Radio 1:een ja kirjoittaa koko sivun Pintaa syvemmältä -kolumnia Kansan uutiset -lehteen joka toinen viikko.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

10.Vikes Somaliassa
Suomalainen Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes edistää Somalian rauhanomaista siirtymistä demokratiaan parantamalla kansalaisten tiedonsaantia. Näissäkin ohjelmissa on jo käsitelty Somalian heikkoa turvallisuustilannetta, joka vaarantaa erityisesti toimittajien työn. Toimittajien ammattitaidon parantaminen, toimintaympäristön laajentaminen ja turvallisuuden takaaminen on kaikkea muuta kuin helppo tehtävä.

Tänään Vikesin Somalia-hankkeesta kertoo meille Peik Johansson, joka on ollut mukana alusta asti. Vikesin hankekoordinaattorina hän hallinnoi median toimintaa tukevia hankkeita Somaliassa, Nigeriassa ja Tansaniassa, joissa Vikes järjestää muun muassa toimittajakoulutusta. Peik on itsekin toimittaja, joka tekee Kolmannen maailman puheenvuoroja -ohjelmaa Yle Radio 1:een ja kirjoittaa koko sivun Pintaa syvemmältä -kolumnia Kansan uutiset -lehteen joka toinen viikko.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

11.Tansania: Kaupallisen alan opiskelijat ja yrittäjät oppivat toisiltaan käytännössä
Tansanialaisen Tumainin yliopiston TUDARco-college Dar Es Salaamissa antaa laadukasta koulutusta monilla eri aloilla. TUDARco ja Turun ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä ohjelmaa, jonka puitteissa opiskelijat ja yrittäjät oppivat toisiltaan.

Esimerkiksi liiketalouden opiskelijat keräävät kokemusta markkinoiden toiminnasta tosielämässä ja yrittäjät saavat lisää yhteiskunnallista oman alan tietoa, jota heiltä usein puuttuu, sekä oppivat hyödyntämään uutta viestintäteknologiaa tavoitteidensa saavuttamiseen. Kaikki tämä on osa isompaa IRIS-hanketta, jota oppilaitokset ovat yhdessä suunnitelleet ja toteuttaneet.

Vieraanamme on Ritva Hyttinen, IRIS-hankejohtaja, jota haastateltiin elokuussa 2017.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

12.Liike: Urheilu tuo tansanialaiset nuoret kouluun
Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe ry on suomalainen kansalaisjärjestö, jonka toteuttamien kehityshankkeiden yhteinen nimittäjä on liikunta. Liikunnan avulla pyritään muun muassa saamaan entistä useammat tansanialaiset lapset kouluun. Tässä ohjelmassa käsitellään tarkemmin LiiKen toimintaa ja sitä, kuinka järjestö on vaikuttanut tansanialaisiin yhteisöihin.

Vieraamme Ari Koivu on LiiKen toiminnanjohtaja.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

13. FC Vito: Parempi elämä nuorille jalkapallon avulla
FC Vito on tansanialaisten tyttöjen ja poikien jalkapallojoukkue. Se on myös LiiKe ry:n ohjelma, joka tähtää joukkueen pelaajien elämänlaadun parantamiseen.

FC Vito on toimintansa aikana muuttanut monen pelaajan elämän. Tässä ohjelmassa kerromme joukkueen toiminnasta Tansaniassa ja sen merkityksestä yhteiskunnalle. FC Vito matkusti Suomeen osallistuakseen Helsinki Cup -turnaukseen 10.--15.7.2017.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

14.Ilmastonmuutos: Ogonimaa maailmanlaajuisen saasteongelman symbolina
Ilmastonmuutos: Ogonimaa maailmanlaajuisen saasteongelman symbolina

Vaikka Nigerian Ogonimaata alettaisiin puhdistaa jo tänään, sen puolisentoista miljoonaa asukasta joutuisivat silti juomaan erittäin karsinogeenipitoista vettä vielä seuraavat 30 vuotta. Öljyjätti Shell on myöntänyt syyllisyytensä kahteen öljyvuotoon Ogonimaassa ja tunnustanut, että kaikista vuodoista on ollut Nigerialle haittaa. Se maksaa kaikki puhdistuksen kulut -- kuitenkin vasta 20 vuoden taistelun jälkeen, jossa menetettiin lukuisia ihmishenkiä.

Kenule Beeson “Ken” Saro-Wiwa perusti vuonna 1990 ogonikansan selviytymistä tukevan Movement for the Survival of the Ogoni People -järjestön. Työ ogonien puolesta maksoi lopulta Saro-Wiwalle hänen henkensä. Ogonit taistelivat Shelliä ja Nigerian korruptoitunutta hallitusta vastaan väkivallattomin keinoin ja vastustivat Shellin aiheuttamaa vesien saastumista Ogonimaassa, joka sijaitsee Nigerjoen suistoalueella Kaakkois-Nigeriassa.

Tässä ohjelmassa kerrotaan nigerialaisen Environmental Rights Action, Friends of the Earth Nigeria -järjestön eli ERA:n työstä. Järjestö on työskennellyt lujasti sen eteen, että Nigerjoen suiston ongelmat tunnettaisiin niin koko Nigeriassa kuin maailmanlaajuisestikin. Järjestön työ ja suistoalueen puhdistus toimii hyvänä esimerkkinä muille ja ennen kaikkea luo uskoa niihin, jotka joutuvat kärsimään ulkomaisten yhtiöiden aiheuttamista ympäristöongelmista Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.

Philip Jakpor, ERA:n viestintäpäällikkö ja tämänpäiväinen vieraamme, on hankkinut kokemusta ympäristökysymyksistä jo aiemmassa työssään toimittajana. Hän haluaa välittää uhreille ratkaisevan tärkeän, selkeän viestin: vaatikaa sitkeästi oikeutta älkääkää luovuttako. Älkää koskaan luovuttako!Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

15.Kabwen myytti
Jo muinaisista ajoista lähtien afrikkalaiset yhteisöt ovat kamppailleet orjuutta, siirtomaavaltaa ja neokolonialismia vastaan. Tämä ei koskaan ole ollut helppoa. Kamppailu on synnyttänyt monia erilaisia ideologioita, joihin kuuluu myös panafrikkalaisuus. Tämä ohjelma vie meidät 1970-luvun Etelä-Sambiaan, aikaan, jolloin Zimbabwe vielä oli Rhodesia ja Namibia Eteläinen Länsi-Afrikka, ja jolloin vapaustaistelijat matkustivat ympäri eteläistä Afrikkaa laulaen vapauslauluja, tanssien ja esittäen draamaa ja runoutta siivittääkseen taisteluaan vapauden puolesta. Ohjelmassa kuullaan myös heidän musiikkiaan.

Vieraanamme on Izai-zai Ernest Yikona, Suomessa asuva muusikko ja Suomi-Sambia-seuran puheenjohtaja. Yikona on nyt 49-vuotias. 1970-luvulla hän asui Kabwessa, Sambiassa, ja koki ystävineen vapaustaistelun monin eri tavoin. Hän kertoo nyt meille elämästään konfliktialueella.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

16.Rivikansalaiset vapaustaistelussa
Eteläisen Afrikan vapaustaistelun jäljet näkyvät edelleen alueen maissa. On paljon kolonialismin perintöön ja neokolonialismiin liittyviä ongelmia mutta myös vakavia näkemyseroja vapaustaistelijoiden, johtajien ja heidän tukijoidensa kesken. Paremman tulevaisuuden luonteesta ollaan monta eri mieltä, ja on paljon vastaamatta jääneitä kysymyksiä muun muassa siirtomaa-aikaa edeltäneen yhteiskunnan kulttuurista ja tavoista.

Eliitti pohtii parhaillaan ratkaisuja tilanteeseen, mutta on syytä antaa suunvuoro myös tavallisille kansalaisille, jotka saavat nyt kertoa oman kantansa siihen, mitä on meneillään. Juuri rivikansalaisethan loppujen lopuksi eniten kärsivät päättäjien tekemistä virheistä.

Vieraanamme on Izai-zai Ernest Yikona, Suomessa asuva muusikko ja Suomi-Sambia-seuran puheenjohtaja. Yikona on nyt 49-vuotias. 1970-luvulla hän asui Kabwessa, Sambiassa, ja koki ystävineen vapaustaistelun monin eri tavoin. Hän kertoo nyt meille elämästään konfliktialueella.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

17.Tansanian koulutetut naiset muuttavat kaupunkeihin paremman elämän ja uusien mahdollisuuksien perässä
Kaupungit näyttäytyvät monelle mahdollisuuksien maailmana. Ne tarjoavat enemmän vaihtoehtoja ja tilaisuuden yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Heikko kaupunkisuunnittelu tuo kuitenkin mukanaan myös haasteita. Yhteiselo ei aina ole ongelmatonta, etenkin jos palvelut ja infrastruktuuri ovat puutteelliset.

Vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät tekemään kaupungeista kaikki asukkaat huomioon ottavia, turvallisia, kestäviä ja ekologisia. Toisaalta kyliäkään ei saa unohtaa, sillä on erittäin tärkeää, että kaikki alueet kehittyvät tasa-arvoisesti.

Tansanian pääkaupunki Dar Es Salaam kuuluu maailman vilkkaimpiin kaupunkehin. Se on Itä-Afrikan suurin satamakaupunki. Sieltä on saanut katon päänsä päälle yli 4,5 miljoonaa ihmistä, mutta se vetää edelleen valtavasti uusia asukkaita maaseutualueilta. Monet muuttajista ovat kyvykkäitä, koulutettuja ja kilpailukykyisiä, monipuolisia osaajia. Massamuutto kuitenkin pahentaa tilannetta kylissä, jotka köyhtyvät entisestään ja menettävät tärkeää inhimillistä pääomaa. Tässä ohjelmassa puhutaan kaupunkien ongelmista ja pohditaan afrikkalaisen naisen roolia kotitaloudessa. Koulutettuja naisia kiinnostavat kaupunkialueiden monet mahdollisuudet, joiden perässä he muuttavat maaseudulta kasvukeskuksiin.

Tämänpäiväiset vieraamme ovat tansanialaisia naisia, jotka kertovat meille kokemuksistaan.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

18.ADRA Finland luo kestävää kehitystä voimaannuttamalla ihmisiä
Ihmiset käyvät Happy Hands -kirpputorilla paikan erityisen ilmapiirin vuoksi. Tuotteiden ostamisen lisäksi siellä voi myös istahtaa juttelemaan ilmaisen kahvikupillisen ja pikkuleivän ääreen.

Omistajansa ADRA Finlandin mukaan Happy Hands on paikka, jossa ihmisten huolia ja tarpeita kuunnellaan ja ymmärretään, ja he saavat monenlaista apua elämäntilanteeseensa.

ADRA Finland on kehitys- ja apujärjestö, joka toimii eri puolilla maailmaa, mutta auttaa myös suomalaisia. Happy Hands -kirpputori toimii Helsingin Kalliossa, mutta ADRA Finland ei auta pelkästään kalliolaisia, vaan sillä on monia muitakin hankkeita niin Suomessa kuin Keniassa, Nepalissa ja Vietnamissakin. Tässä ohjelmassa keskustellaan järjestön hyväntekeväisyystyöstä eri puolilla maailmaa.

Vieraanamme on Heimo Lempinen, ADRA Finlandin toiminnanjohtaja.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

19.Raiskattu Imani tuli raskaaksi ja joutui keskeyttämään koulun
Monet tansanialaistytöt keskeyttävät koulunsa esimerkiksi ihmissuhdeongelmien tai talousvaikeuksien vuoksi. Tässä ohjelmassa selvitämme, millaista apua korkeakoulun aloittavat naiset ja tytöt saavat, jotta he voisivat toteuttaa unelmansa.

Vieraanamme on tansanialaisia opiskelijoita ja opettajia, jotka kertovat kokemuksistaan.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

20.Ilmastonmuutos Somalimaassa: todellinen, julma ja ennustamaton uhka
Vuosina 2015 ja 2016 Somalimaassa ei satanut. Kuivuus koetteli ankarasti 80 prosenttia väestöstä, joka saa elinkeinonsa pienviljelystä. Sato jäi saamatta, karja kuoli ja ihmiset kärsivät.

Tässä ohjelmassa keskustelemme ilmastonmuutoksesta ja siitä, kuinka se vaikuttaa elannonhankintaan Somalimaassa.

Vieraamme Jenna Kettunen on Solidaarisuus-järjestön kestävän toimeentulon ja yritysyhteistyön asiantuntija. Solidaarisuus auttaa Somalimaan yhteisöjä kehittämään elinkeinojaan.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

21.Tansanialaiset tutustuvat suomalaiseen koulutusjärjestelmään Turun ammattikorkeakoulun vieraina
Turun ammattikorkeakoulu ja Tumainin yliopisto (Tumaini University Dar Es Salaam College, TUDARCO) päättivät kehittää yhdessä hankkeen, jossa käänteistä innovaatiomallia tuodaan Tansanian korkeakouluihin. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2017. Tässä ohjelmassa jututamme tansanialaisia apulaislehtoreita ja opiskelijoita, jotka kävivät opintomatkalla Suomessa. He kertovat, mitä ovat oppineet ja miten voivat soveltaa sitä kotimaassaan.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

22.Naisten sukuelinten silpomista vastaan Keniassa ja Somalimaassa
Maailmassa elää ainakin 200 miljoonaa naista ja tyttöä, joiden sukuelimet on silvottu. Erityisesti Afrikan sarvessa tilanne on käsittämätön: peräti 98 prosenttia Somalian, 89 prosenttia Eritrean, 74 prosenttia Etiopian ja 27 prosenttia Kenian 15-45-vuotiaista naisista on silvottu. (Lähde: WHO)

Tässä ohjelmassa keskitytään Somalimaahan ja Keniaan. Selvitämme, kuinka naisten sukuelinten silpominen vaikuttaa yhteisöihin ja mitä tehdään sen estämiseksi ja naisten suojelemiseksi.

Vieraanamme on Maria Väkiparta, suomalaisen Solidaarisuus-järjestön tasa-arvoasiantuntija. Järjestö voimaannuttaa naisia torjumalla sukupuolittunutta väkivaltaa sekä Keniassa että Somalimaassa. Näissä maissa painotetaan erityisesti naisten sukuelinten silpomisen vastaista työtä.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

23.Länsi-Kenian nuoret saavat tukea oman yrityksen perustamiseen ja koulutuksensa kustantamiseen

Nykyisin monia kiehtovat seikkailut - no, Peter Segersveniä kuitenkaan eivät. Vähän sen jälkeen, kun Peter oli jäänyt eläkkeelle aluejohtajan työstään kansainvälisessä yrityksessä, hyvä ystävä pyysi häntä mukaansa Keniaan. Peter suostui vastahakoisesti. Hän keskusteli ADRA Finlandin kanssa siitä, mitä Länsi-Keniassa voisi tehdä, ja suunnitelmat lyötiin lukkoon.

Saavuttuaan kenialaiskylään Peter tajusi nopeasti, että alkuperäistä suunnitelmaa olisi valitettavasti mahdoton toteuttaa. Arvioituaan tilanteen paikan päällä hän sai kuitenkin loistoidean elinkeinonhankintaprojektin käynnistämisestä.

Livelihood-hanke pyrkii työllistämään ja ammatillisesti kehittämään työttömiä ja vammaisia nuoria Kendu Bayn ja Homa Bayn alueella Länsi-Keniassa. Hanke on tuonut elannon noin tuhannelle ihmiselle, ja monet muutkin ovat epäsuorasti hyötyneet siitä.

Tämänpäiväinen vieraamme on Peter Segersven, Livelihood-hankkeen koordinaattori ADRA Finlandissa. Keskustelimme kahvikupillisen ääressä kouluissa toimivasta viljelyhankkeesta sekä nuorten työllisyystilanteesta Kendu Bayn ja Homa Bayn syrjäisillä alueilla.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

24.Naisten ja tyttöjen on täysimääräisesti harjoitettava oikeuksiaan ja osallistuttava demokratiakehitykseen
Naiset ja tytöt Itä- ja Etelä-Afrikan demokratiakehityksessä -hankkeen radio-ohjelmissa on käsitelty eri aiheita, jotka liittyvät demokratiakehitykseen, sananvapauteen ja kansalaisoikeuksiin Kaakkois-Afrikassa.

Useimmissa ohjelmissa paneuduttiin naisten ja tyttöjen oikeuksiin suhteessa demokratiakehitykseen, kestävään kehitykseen ja luonnovarojen käyttöön: kestävään ruokaturvaan ja oikeuteen saada maata, ruokaa, vettä ja energiaa.

Ohjelmissa myös selvitettiin, kuinka median toimintaa on kehitetty, jotta naisten ja tyttöjen oikeudet toteutuisivat myös tiedotusvälineissä, ja kuinka vaikutetaan tapaan, jolla media käsittelee näitä oikeuksia edellä mainituista näkökulmista. Hankkeen viimeisessä ohjelmassa kerrataan joitakin tärkeimmistä hankkeen aikana esiin tulleista ratkaisuista.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen