22-04-2018

Naisten ja tyttöjen oikeudet Kaakkois-Afrikan demokratiakehityksessä


thierry1.jpgNaisten ja tyttöjen oikeudet Kaakkois-Afrikan demokratiakehityksessä -hankkeessa tuotetaan samanniminen radio-ohjelmasarja Turun lähiradioyhdistys ry:n ylläpitämään yhteisöradio Robin Hoodiin, 91,5 MHz. Ohjelmia sarjassa on 24, kukin kestoltaan puoli tuntia. Ensilähetyksen lisäksi ohjelmat uusitaan kaksi kertaa. Ohjelmat kuullaan sekä suomeksi että englanniksi. Helsingissä ohjelmasarja kuullaan Helsingin lähiradiossa, 100,3 MHz ja Tampereella Radio Moreenissa, 98,4 MHz.

Kaikki ohjelmat ovat kuultavissa missä tahansa Radio Robin Hoodin nettisivujen kautta. Sivuilla on hankkeen esittely suomeksi ja englanniksi sekä lyhyt esittely tekstinä kustakin ohjelmasta. Ohjelmasarjalle luodaan oma facebook-sivu.

Ohjelmasarjan toimittaja on Thierry Francis Mbabane ja kääntäjä Annukka Kolehmainen.

Ohjelmasarja käsittelee Kaakkois-Afrikan maiden, Etiopia, Somalia, Tansania, Kenia, Mosambik, Sambia, Eritrea demokratiakehitystä, sananvapautta ja kansalaisoikeuksia seuraavista painopisteistä:

- tyttöjen ja naisten oikeudet, suhteessa demokratiakehitykseen

- kestävä kehitys luonnonvarojen käytössä: ruokatalouden kestävyys, tytöt ja naiset: maa-, ruoka, vesi- ja energiaoikeudet

- naisten ja tyttöjen oikeudet mediassa

Ohjelmasarja seuraa myös kehitysyhteistyöhankkeiden tuloksia ja suomalaisten yritysten investointeja ja yhteistyötä Kaakkois-Afrikan maiden pienyritysten ja osuuskuntien kanssa.

Vaikka Kaakkois-Afrikassa mies on edelleen useimmiten perheen pääasiallinen elättäjä, naiset hoitavat kotia/taloutta ja tekevät sen vuoksi esimerkiksi ruokaturvaan ja kestävään kehitykseen liittyvät valinnat. He myös siirtävät ympäristöön ja demokratiaan liittyvät arvot edelleen lapsilleen. Naisilla on siis ruohonjuuritasolla vaikutusvaltaa, mutta monet kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät estävät edelleen naisten yhteiskunnallista, taloudellista ja poliittista tasa-arvoa.

thierry_francis@yahoo.com

Ohjelmat1. Afrikan naisten on päästävä näyttämään todelliset kykynsä (osa 1)Naiset ovat yhteiskuntamme kulmakivi. Lukuisat epäoikeudenmukaiset rajoitukset kuitenkin estävät heitä toimimasta täysimääräisesti yhteiskunnan tukipilareina. Ohjelmasarjamme ensimmäisessä osassa käsittelemme talouteen, koulutukseen ja viestintäteknologiaan liittyviä kysymyksiä kuten M-Shwaria eli M-Pesaa, Safaricomin tarjoamaa paperitonta pankkipalvelua.

Albina Gakuru toimii väitöskirjatutkijana Åbo Akademin sukupuolentutkimuksen laitoksella. Hän kertoo kokemuksistaan afrikkalaisena ja erityisesti kenialaisena naisena, joka on joutunut todistamaan maannaistensa kohtaamaa eriarvoisuutta, köyhyyttä ja jopa väkivaltaaToimittaja: Thierry Francis Mbabane
Käännös: Annukka Kolehmainen

2. Afrikan naisten on päästävä näyttämään todelliset kykynsä (osa 2)
Afrikan naiset ovat sekä taloudellisesti aktiivisia että yritteliäitä. Silti he tekevät enimmäkseen pienipalkkaisia töitä, joista saa vain vähän taloudellista hyötyä.

Tässä ohjelmassa asetumme esimerkiksi slummeissa asuvien köyhien naisten asemaan. He haluavat ansaita tuloja ja maksaa laskunsa itse. Millaiset mahdollisuudet heillä on saada lainaa tai muita pankkipalveluja?

Vieraanamme on jälleen Albina Gakuru, väitöskirjatutkija Åbo Akademin sukupuolentutkimuksen laitokselta. Hän kertoo kokemuksistaan afrikkalaisena ja erityisesti kenialaisena naisena, joka on joutunut todistamaan maannaistensa kohtaamaa eriarvoisuutta, köyhyyttä ja jopa väkivaltaa.Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

3. Kolonialismin perintö: Ratkaisevatko YK:n tavoitteet Afrikan naisten ongelmat?
Monet Afrikan maat ovat olleet itsenäisiä jo seitsemän vuosikymmentä, mutta siirtomaa-ajan perintö nakertaa edelleen afrikkalaisten miesten ja naisten keskinäistä suhdetta. Siirtomaahallinto suosi miehiä ja antoi heille vallan. Naiset ovat kuitenkin alkaneet kyseenalaistaa eriarvoisuutta ja vaatia samoja oikeuksia kuin miehetkin -- kysymyksiä, jotka olisi pitänyt ottaa huomioon jo taistelussa kolonialismia vastaan.

Seuraavissa kahdessa ohjelmassa käsitellään kolonialismin vaikutusta naisiin ja pohditaan, miten naiset on otettu mukaan niin dekolonisaatioprosessiin kuin yhteiskunnalliseen kehitykseenkin.

Tässä ohjelmassa käsitellään myös YK:n tasa-arvon ja yhteiskunnallisen kehityksen tavoitteita. YK:n vuosituhattavoitteet päättyivät vuonna 2015, ja nykyisten kestävän kehityksen tavoitteiden on määrä toteutua vuoteen 2030 mennessä. Kuinka tavoitteet ovat onnistuneet parantamaan esimerkiksi koulutustilannetta?

Vieraanamme tänään on Faith Mkwesha, joka toimii tutkijana sukupuolentutkimuksen laitoksella ja luennoi sukupuolen merkityksestä afrikkalaisessa kirjallisuudessa.Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

4. Kolonialismin perintö: Afrikan naiset kärsivät eniten
Ennen siirtomaa-aikaa afrikkalainen kulttuuri antoi niin naisille kuin miehillekin tasa-arvoiset mahdollisuudet tulevaisuutensa rakentamiseen. Monien asiantuntijoiden mukaan siirtomaaisännät kuitenkin määrittelivät sukupuoliroolit uudelleen pönkittääkseen valtaansa. Uusi hallinto esti naisilta pääsyn julkiseen tilaan: he eivät enää voineet nousta johtaviin asemiin, työskennellä ja ansaita omia tuloja.

Kun kolonialismi oli kukistettu, afrikkalaiset miehet käyttivät kaaosta hyväkseen pysyäkseen vallassa ja antoivat valkoisten juurruttamien sukupuoliroolien jäädä osaksi yhteiskuntaa. Tämä ohjelma kertoo naisten asemasta ennen siirtomaa-aikaa ja kolonialismin vaikutuksesta siihen.

Vieraanamme tänään on Faith Mkwesha, joka toimii tutkijana sukupuolentutkimuksen laitoksella ja luennoi sukupuolen merkityksestä afrikkalaisessa kirjallisuudessa.Toimittaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

5. Inter-Cultur: Koulutetut pienyrittäjät antavat lisäpotkua Kenian taloudelle
Suomalaiset Providencia Limited ja Inter-Cultur toteuttavat koulutukseen liittyviä kehityshankkeita Boliviassa, Libanonissa ja Keniassa.

Järjestöjen asiantuntijoilla on kokemusta siitä, millainen koulutus hyödyttää nuoria esimerkiksi Keniassa ja kuinka se pitkällä tähtäimellä hyödyttää myös maan epävirallista sektoria. Nuorten kouluttaminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä ongelmia on paljon.

Vieraamme Santi Martinez opettaa monissa yliopistoissa. Hänen Providencia Limited -yrityksensä antaa johtajakoulutusta suomalaisille.Toimittanut: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

6. Millainen tulevaisuus meitä odottaa?
Olemme jo käsitelleet Afrikan naisten tilannetta monelta eri kannalta. Tämä ohjelma tarjoaa jälleen uutta näkökulmaa asioihin kahden Suomessa opiskelevan nuoren afrikkalaisnaisen kautta.

Kävimme kiinnostavia keskusteluja niin koulutuksesta, työnäkymistä Afrikassa kuin kulttuuri- ja sukupuolikysymyksistäkin.

Kenialaisella Elsabeth Wamboilla oli jo tutkinto kansainvälisestä kaupasta, mutta hän päätti vielä jatkaa sairaanhoitajan opintojaan. Tansanialainen Sarah Makona puolestaan tekee tutkintoa Hollannissa.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

7.Somalian toimittajilla ei ole helppoa
Somaliassa ilmaisunvapautta rajoittavat korruptio, politisoitunut väkivalta ja hyvin heikko keskushallinto. Tällaisessa ympäristössä toimittajan työ on kaikkea muuta kuin helppoa.

Tässä ohjelmassa kokemuksistaan kertoo somalialaistoimittaja Mohamed Ibrahim, joka joutui ammattinsa vuoksi pakenemaan Suomeen.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

8.Vikes, osa 1: Sananvapautta ja laatujournalismia kaikille
Vikes: Sananvapautta ja laatujournalismia kaikille

Suomalainen Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes tukee ilmaisunvapautta siellä missä se on uhattuna. Toimittajat ilman rajoja -järjestön uusin lehdistönvapausraportti osoittaa, että median vapaus on kriittisesti kaventunut etenkin niin sanotuissa demokraattisissa maissa. Kuinka Vikes pyrkii vaikuttamaan tilanteeseen ja millaisia hankkeita se käynnistää edistääkseen journalismin laatua eri maissa, myös Suomessa?

Vieraamme Esa Salminen työskentelee Vikesissä viestinnän asiantuntijana. Hän on koulutukseltaan antropologi, ja hänellä on pitkä kokemus kehitys- ja viestintätyöstä suomalaisissa järjestöissä.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

9.Vikes Tansaniassa
Suomalainen Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes on kuluneen vuosikymmenen aikana toteuttanut useita hankkeita Tansaniassa. Säätiö pyrkii jakamaan tansanialaisille toimittajille ja journalismin opettajille tietoa ja taitoja, jotka auttavat heitä edistämään laadukasta, eettisesti kestävää journalismia.

Vieraamme Peik Johansson kertoo lisää Vikesin työn vaikutuksesta tansanialaisiin yhteisöihin. Vikesin hankekoordinaattorina hän hallinnoi median toimintaa tukevia hankkeita Somaliassa, Nigeriassa ja Tansaniassa, joissa Vikes järjestää muun muassa toimittajakoulutusta. Peik on itsekin toimittaja, joka tekee Kolmannen maailman puheenvuoroja -ohjelmaa Yle Radio 1:een ja kirjoittaa koko sivun Pintaa syvemmältä -kolumnia Kansan uutiset -lehteen joka toinen viikko.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

10.Vikes Somaliassa
Suomalainen Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes edistää Somalian rauhanomaista siirtymistä demokratiaan parantamalla kansalaisten tiedonsaantia. Näissäkin ohjelmissa on jo käsitelty Somalian heikkoa turvallisuustilannetta, joka vaarantaa erityisesti toimittajien työn. Toimittajien ammattitaidon parantaminen, toimintaympäristön laajentaminen ja turvallisuuden takaaminen on kaikkea muuta kuin helppo tehtävä.

Tänään Vikesin Somalia-hankkeesta kertoo meille Peik Johansson, joka on ollut mukana alusta asti. Vikesin hankekoordinaattorina hän hallinnoi median toimintaa tukevia hankkeita Somaliassa, Nigeriassa ja Tansaniassa, joissa Vikes järjestää muun muassa toimittajakoulutusta. Peik on itsekin toimittaja, joka tekee Kolmannen maailman puheenvuoroja -ohjelmaa Yle Radio 1:een ja kirjoittaa koko sivun Pintaa syvemmältä -kolumnia Kansan uutiset -lehteen joka toinen viikko.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

11.Tansania: Kaupallisen alan opiskelijat ja yrittäjät oppivat toisiltaan käytännössä
Tansanialaisen Tumainin yliopiston TUDARco-college Dar Es Salaamissa antaa laadukasta koulutusta monilla eri aloilla. TUDARco ja Turun ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä ohjelmaa, jonka puitteissa opiskelijat ja yrittäjät oppivat toisiltaan.

Esimerkiksi liiketalouden opiskelijat keräävät kokemusta markkinoiden toiminnasta tosielämässä ja yrittäjät saavat lisää yhteiskunnallista oman alan tietoa, jota heiltä usein puuttuu, sekä oppivat hyödyntämään uutta viestintäteknologiaa tavoitteidensa saavuttamiseen. Kaikki tämä on osa isompaa IRIS-hanketta, jota oppilaitokset ovat yhdessä suunnitelleet ja toteuttaneet.

Vieraanamme on Ritva Hyttinen, IRIS-hankejohtaja, jota haastateltiin elokuussa 2017.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

12.Liike: Urheilu tuo tansanialaiset nuoret kouluun
Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe ry on suomalainen kansalaisjärjestö, jonka toteuttamien kehityshankkeiden yhteinen nimittäjä on liikunta. Liikunnan avulla pyritään muun muassa saamaan entistä useammat tansanialaiset lapset kouluun. Tässä ohjelmassa käsitellään tarkemmin LiiKen toimintaa ja sitä, kuinka järjestö on vaikuttanut tansanialaisiin yhteisöihin.

Vieraamme Ari Koivu on LiiKen toiminnanjohtaja.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

13. FC Vito: Parempi elämä nuorille jalkapallon avulla
FC Vito on tansanialaisten tyttöjen ja poikien jalkapallojoukkue. Se on myös LiiKe ry:n ohjelma, joka tähtää joukkueen pelaajien elämänlaadun parantamiseen.

FC Vito on toimintansa aikana muuttanut monen pelaajan elämän. Tässä ohjelmassa kerromme joukkueen toiminnasta Tansaniassa ja sen merkityksestä yhteiskunnalle. FC Vito matkusti Suomeen osallistuakseen Helsinki Cup -turnaukseen 10.--15.7.2017.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

14.Ilmastonmuutos: Ogonimaa maailmanlaajuisen saasteongelman symbolina
Ilmastonmuutos: Ogonimaa maailmanlaajuisen saasteongelman symbolina

Vaikka Nigerian Ogonimaata alettaisiin puhdistaa jo tänään, sen puolisentoista miljoonaa asukasta joutuisivat silti juomaan erittäin karsinogeenipitoista vettä vielä seuraavat 30 vuotta. Öljyjätti Shell on myöntänyt syyllisyytensä kahteen öljyvuotoon Ogonimaassa ja tunnustanut, että kaikista vuodoista on ollut Nigerialle haittaa. Se maksaa kaikki puhdistuksen kulut -- kuitenkin vasta 20 vuoden taistelun jälkeen, jossa menetettiin lukuisia ihmishenkiä.

Kenule Beeson “Ken” Saro-Wiwa perusti vuonna 1990 ogonikansan selviytymistä tukevan Movement for the Survival of the Ogoni People -järjestön. Työ ogonien puolesta maksoi lopulta Saro-Wiwalle hänen henkensä. Ogonit taistelivat Shelliä ja Nigerian korruptoitunutta hallitusta vastaan väkivallattomin keinoin ja vastustivat Shellin aiheuttamaa vesien saastumista Ogonimaassa, joka sijaitsee Nigerjoen suistoalueella Kaakkois-Nigeriassa.

Tässä ohjelmassa kerrotaan nigerialaisen Environmental Rights Action, Friends of the Earth Nigeria -järjestön eli ERA:n työstä. Järjestö on työskennellyt lujasti sen eteen, että Nigerjoen suiston ongelmat tunnettaisiin niin koko Nigeriassa kuin maailmanlaajuisestikin. Järjestön työ ja suistoalueen puhdistus toimii hyvänä esimerkkinä muille ja ennen kaikkea luo uskoa niihin, jotka joutuvat kärsimään ulkomaisten yhtiöiden aiheuttamista ympäristöongelmista Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.

Philip Jakpor, ERA:n viestintäpäällikkö ja tämänpäiväinen vieraamme, on hankkinut kokemusta ympäristökysymyksistä jo aiemmassa työssään toimittajana. Hän haluaa välittää uhreille ratkaisevan tärkeän, selkeän viestin: vaatikaa sitkeästi oikeutta älkääkää luovuttako. Älkää koskaan luovuttako!Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

15.Kabwen myytti
Jo muinaisista ajoista lähtien afrikkalaiset yhteisöt ovat kamppailleet orjuutta, siirtomaavaltaa ja neokolonialismia vastaan. Tämä ei koskaan ole ollut helppoa. Kamppailu on synnyttänyt monia erilaisia ideologioita, joihin kuuluu myös panafrikkalaisuus. Tämä ohjelma vie meidät 1970-luvun Etelä-Sambiaan, aikaan, jolloin Zimbabwe vielä oli Rhodesia ja Namibia Eteläinen Länsi-Afrikka, ja jolloin vapaustaistelijat matkustivat ympäri eteläistä Afrikkaa laulaen vapauslauluja, tanssien ja esittäen draamaa ja runoutta siivittääkseen taisteluaan vapauden puolesta. Ohjelmassa kuullaan myös heidän musiikkiaan.

Vieraanamme on Izai-zai Ernest Yikona, Suomessa asuva muusikko ja Suomi-Sambia-seuran puheenjohtaja. Yikona on nyt 49-vuotias. 1970-luvulla hän asui Kabwessa, Sambiassa, ja koki ystävineen vapaustaistelun monin eri tavoin. Hän kertoo nyt meille elämästään konfliktialueella.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen

16.Rivikansalaiset vapaustaistelussa
Eteläisen Afrikan vapaustaistelun jäljet näkyvät edelleen alueen maissa. On paljon kolonialismin perintöön ja neokolonialismiin liittyviä ongelmia mutta myös vakavia näkemyseroja vapaustaistelijoiden, johtajien ja heidän tukijoidensa kesken. Paremman tulevaisuuden luonteesta ollaan monta eri mieltä, ja on paljon vastaamatta jääneitä kysymyksiä muun muassa siirtomaa-aikaa edeltäneen yhteiskunnan kulttuurista ja tavoista.

Eliitti pohtii parhaillaan ratkaisuja tilanteeseen, mutta on syytä antaa suunvuoro myös tavallisille kansalaisille, jotka saavat nyt kertoa oman kantansa siihen, mitä on meneillään. Juuri rivikansalaisethan loppujen lopuksi eniten kärsivät päättäjien tekemistä virheistä.

Vieraanamme on Izai-zai Ernest Yikona, Suomessa asuva muusikko ja Suomi-Sambia-seuran puheenjohtaja. Yikona on nyt 49-vuotias. 1970-luvulla hän asui Kabwessa, Sambiassa, ja koki ystävineen vapaustaistelun monin eri tavoin. Hän kertoo nyt meille elämästään konfliktialueella.Juontaja: Thierry Francis Mbabane
Suomennos: Annukka Kolehmainen